FREE Delivery!

  • HOTLINE: HN (+84) 89 808 7909 / HCM (+84) 28 382 77299

Discount 30% for Marchesi di Barolo

Enjoy the discount of 30% for Marchesi di Barolo selection at Bacchus Corner nationwide, from 21 Dec 2017 until 15 Feb 2018! Tận hưởng mức ưu đãi giảm 30% cho bộ sưu tập Marchesi di Barolo tại chuỗi hệ thống Bacchus Corner trên toàn quốc, từ 21/12/2017 tới 15/02/2018!

Marchesi di Barolo historical cellars are located in the town of Barolo, in the building overlooking the Castle of the Marquis Falletti. It is here that more than 200 years ago a beautiful story began

[Các hầm rượu lịch sử Marchesi di Barolo được đặt tại thị trấn Barolo, trong tòa nhà nhìn ra Lâu đài của Marquis Falletti. Ở đây, hơn 200 năm trước, một câu chuyện đẹp đã bắt đầu.]

The story of a wine cellar where, in the heart of the Langhe area and protected by gentle hills, a wine was born. This wine, as the French tradition suggests, was called Barolo like the town where it was produced for the first time. No one at that time could imagine that it was destined one day to be king: the King of Wines, the Wine of the Kings.
[Câu chuyện về một hầm rượu vang, ở trung tâm vùng Langhe và được bảo vệ bởi những ngọn đồi thoai thoải, rượu vang đã ra đời. Rượu vang này, theo truyền thống của Pháp, được gọi là Barolo như thành phố nơi nó được sản xuất lần đầu tiên. Không một ai lúc đó có thể tưởng tượng rằng nó đã được định mệnh một ngày để làm vua: Vua của Rượu, Rượu của các Vua.]

The story begins precisely in 1807, in Paris, when the Marquis of Barolo Carlo Tancredi Falletti married Juliette Colbert de Maulévrier, a French noblewoman and the great granddaughter of the Sun King’s well-known Minister of Finance. Juliette saw the great potential of the wine made in Barolo that, after a complete fermentation and a long aging in wood, would have been able to unveil all the qualities typical of the soil and of the grape variety: Nebbiolo, powerful and austere, able to last long and to express all the characteristics of this extraordinary terroir.
[Câu chuyện bắt đầu vào năm 1807 tại Paris, khi Marquis của Barolo Carlo Tancredi Falletti kết hôn với Juliette Colbert de Maulévrier, một quý tộc người Pháp và là cháu gái lớn của Bộ trưởng Bộ Tài chính nổi tiếng của Sun King. Juliette đã nhìn thấy tiềm năng to lớn của rượu vang được sản xuất tại Barolo, sau khi lên men hoàn toàn và lão hóa bằng gỗ, có thể chứng minh được tất cả các phẩm chất điển hình của đất và của giống nho: Nebbiolo, mạnh mẽ và khắc khổ, có khả năng để kéo dài và để diễn tả tất cả các đặc tính của terroir phi thường này.]

In 1864, Juliette’s death marked the end of the prestigious Falletti dynasty: in order to perpetuate the Marquise’s memory and charitable work, the Opera Pia Barolo was founded and established in the beautiful Palazzo Barolo in Turin.
[Năm 1864, cái chết của Juliette đánh dấu sự kết thúc của triều đại Falletti có uy tín: để duy trì sự nhớ và hoạt động từ thiện của Marquise, Opera Pia Barolo được thành lập và thành lập ở Palazzo Barolo xinh đẹp ở Turin.]
---

Come and enjoy the discount of 30% for Marchesi di Barolo selection at Bacchus Corner nationwide, from 21 Dec 2017 until 15 Feb 2018!
Tận hưởng mức ưu đãi giảm 30% cho bộ sưu tập Marchesi di Barolo tại chuỗi hệ thống Bacchus Corner trên toàn quốc, từ 21/12/2017 tới 15/02/2018!


Bacchus Corner - Rượu vang Rượu mạnh - Wine and Spirit Shop

Liên hệ với chúng tôi để mua hàng

HN (+84) 89 808 7909 / HCM (+84) 28 382 77299

Email: huyen.le@tkco.vn

Kết nối với Bacchus Corner:

Copyright © 2015.Bacchus Corner. All Rights Reserved. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®